תקנון

חברת סטריטאלי בע"מ, ח.פ 515632073 (להלן:"החברה") שכתובתה אופנהיימר 16/7 תל-אביב יפו, הינה המפעילה של אתר האינטרנט www.pizzashuk.com (להלן "האתר ו/או הישום").

 

תנאי שימוש

השימוש בישום כפוף להסכמתכם לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין כפי שיהיו מעת לעת. (להלן: הוראות הדין"). שימוש בישום משמעו אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש וההתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין.

הפרת הכללים עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושכם בישום, נקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדכם בין על ידי סטריטאלי בע"מ ובין ע"י כל רשות ו/או גורם אחר.

לשון זכר בתקנון זה ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ונשים כאחד ויש לקראו ככזה.

 

תכולת היישום

ישום זה מכיל או עתיד להכיל מידע מסוגים שונים לרבות אך לא רק: מלל, ידיעות, דעות, כתבות, הודעות וכל טקסט אחר ו/או מידע אחר מכל סוג ערוך ו/או מוצג בתמונה ו/או בקול ו/או בכל אמצעי המחשה ו/או קליטה אחר קיים ו/או עתידי אשר ניתנים לקליטה על ידי משתמשים (להלן"תכנים").

יתכן כי תמצא בישום תכנים שימסרו על ידי סטריטאלי בע"מ כשירות לציבור, הפניות לישומים שונים נוספים באמצעות קישורים או בדרך אחרת (להלן:"קישורים"). מידע המוגש כשירות לציבור נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.

מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו בישום אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.

קישורים המופיעים בישום, נכללים בו לנוחות המשתמש וכשירות לו, סטריטאלי בע"מ לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות היישומים להם יפנו קישורים.

תכנים שיכללו בפורומים נמסרים ונכללים בישום, על אחריות המשתמש בלבד. סטריטאלי בע"מ אינה מתחייבת לפקח על פורומים ועל התכנים שבהם והיא אינה יכולה ולא תהא אחראית בשום דרך לתכנים אלו ולהשפעתם על משתמש , קורא, או כל אדם אחר.

סטריטאלי בע"מ לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שייגרם בשל ו/או בקשר לשימוש בישום , תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה, ו/או ציוד קצה בו ו/או באמצעותו נקלטו.

 

הגבלות שימוש​

שימוש בישום לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי הוראותיו אסורה.

הישום נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בישום תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כן אסורה עריכת סקרים למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת "מכתבי שרשרת" וכו'.

חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שכפול, שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים בישום , בין שנמסרו על ידי סטירטאלי בע"מ ובין שנכללו בפורומים שונים ו/או בקישורים. כן חל איסור לעשות העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרת הישום.

איסור על שימוש – חל איסור על מכירה, השכרה, הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהיישום ו/או של תכנים שהועתקו ממנו לרבות התקנתם לצורכי מכירה, שכירות או בכל דרך אחרת.

חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בישום, תכניו, טכנולוגיה בה נעשה שימוש במסגרתו.

איסור על פגיעה בישום, תכניו חל איסור מפורש לשגר ליישום קבצים, אשר עלולים לפגוע בישום, ו/או במשתמש בישום בכל דרך לרבות קבצים נגועים בווירוסים קבצים גדולים היינו קבצים שגודלם עולה על 1 Mega byte.

 

אבטחת מידע ופרטיות​

מסירת פרטיך ונתונים אחרים אודותיך בישום, תהווה הסכמה והיתר לסטריטאלי בע"מ לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות יישום זה לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם.

במידה והנך מעוניין בקבלת מידע נוסף אודות סטריטאלי בע"מ ומוצריה, לרבות הודעות אודות מבצעים המוצעים ו/או אשר יוצעו ללקוחותיה נא אשר הדבר על גבי טופס ההצטרפות שבישום.

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד סטריטאלי בע"מ.

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

 

סטריטאלי לא עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואינה מעבירה אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. סטריטאלי מונעת כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה.

 

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר. מר אנזו פורנרי למייל info@pizzashuk.com..

 

זכויות

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בישום, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של סטריטאלי בע"מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של סטריטאלי בע"מ ובכפוף להסכמה זו אם ניתנה.

סימני המסחר המופיעים בישום הם קניינה של סטריטאלי בע"מ או אם פורסמו על ידי מפרסמים מורשים קניינם של אלו. בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שבישום אלא בהסכמה, בכתב ומראש של בעליהם.

מסירתו של תוכן לישום מהווה הצהרה מפורשת כי אתה בעל זכות יוצרים בו הרשאי למסור אותו לפרסום וכי אין במסירתו הפרה של זכות יוצרים של אחר.

לתשומת לבך, סטריטאלי בע"מ תסתמך על הצהרתך זו כבסיס להכללת תכנים שמסרת בישום.

מסירת המידע לפרסום, תקנה לסטריטאלי בע"מ זכות בלתי מוגבלת בזמן, לעשות במידע שימוש בארץ ו/או בחו"ל והכל בלא שסטריטאלי בע"מ תהא חייבת בתשלום כל תמורה בגין כך.

בכלל זה תהא סטריטאלי בע"מ רשאית לפרסם את המידע ו/או חלקיו בכל חלק של היישום לערוך את המידע ו/או לעשות בו כל שינוי על פי שיקול דעתה. בכלל זה תהא סטריטאלי בע"מ רשאית לשכפל, להעתיק, להפיץ ולשווק את המידע. לא תשמע טענה בדבר פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או בדבר זכותך לקבלת תשלום בגין כך.

 

אחריות משתמש​

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לסטריטאלי בע"מ ו/או לכל אדם אחר.

משתמש שיעשה שימוש בישום בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את סטריטאלי בע"מ ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה,בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה.

סטריטאלי בע"מ רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בישום בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור אותך מאחריות כאמור לעיל ולהוות איסור ו/או הסכמה לפעולתך כאמור.

 

פטור מאחריות כלפי סטריטאלי בע"מ משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג'. פטור מאחריות כלפי סטריטאלי בע"מ יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

 

מידע תזונתי​

1. התכנים באתר נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר זה אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. אין לראות באמור באתר משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

 

2. תתכן סטייה מסוימת במידע ובנתונים המוצגים באתר לרבות בערכם התזונתי, בשל הליכי האפייה, ההכנה, גודלן המשתנה של המנות, לזנים של חלק מהמוצרים ובשל עונות השנה.

 

3. המנות יכולות להכיל, וחלקן אף מכילות, אלרגנים ממינים שונים לרבות: מוצרי חלב, שומשום, ביצים, אגוזים ממינים שונים, שקדים, בוטנים, גלוטן וכו'. המנות אינן מיוצרות בסביבה הנקייה מחומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכלל המנות.

 

4. לגבי מנה ללא גלוטן יובהר כי על אף שאינה מיוצרת מחומרי גלם המכילים גלוטן, יש לקחת בחשבון כי היא מיוצרת בסביבת עבודה שאינה נקייה מגלוטן, אשר עלולה לחשוף אותה לחומרים אלרגניים, לרבות גלוטן. לפיכך מומלץ לחולי ציליאק או ללקוחות הרגישים לגלוטן להתייעץ עם גורם רפואי ומקצועי בעניין.

 

5. שינויים במנות, בהרכבן, ו/או בתכולתן , יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת.

 

מחיר המוצרים המפורסמים באתר​

החברה אינה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר-לבחירתו של הלקוח.

מינימום ההזמנה במשלוח בעיר תל אביב הינו120  ₪. הזמנות לערים הגובלות בתל אביב יעשו לאירוע בלבד מינימום הזמנה 400 ש"ח. אין מינימום הזמנה באתר האינטרנט או האפליקציה עבור איסוף מהסניף. מינימום ההזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה (גלוית הטבה) הינו 120 ש"ח.

 

התחייבות למשלוח​

סטריטאלי בע"מ מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח בתחום העיר תל אביב תוך 45 דקות החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, ובמשלוח מחוץ לעיר תל אביב תוך 150 דקות בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר, האפליקציה או אל מול הטלפן. מובהר כי סטריטאלי בע"מ עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה כנ"ל, אולם לעתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף, לפיצוי בהזמנה הבאה שלא יפחת מ 10% מעלות ההזמנה שהובאה באיחור או מוצר נלווה בשווי של 10%ש"ח לפחות מעלות ההזמנה שהובאה באיחור.

 

לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה.

מבצעים ישתנו בהתאם להחלטות החברה. אין כפל מבצעים ולא ניתן לממש קופונים או הטבות.

המבצעים יהיו תקפים להזמנות באתר ובאפליקציה בלבד בהזמנת משלוח בלבד. מבצעי הנחות יינתנו על מחיר המחירון בלבד.

 

מועדי אספקת המוצרים הנם על פי המועדים הנקובים באישור ההזמנה הנשלח לצרכן במייל. זמני אספקה נכונים לימי עסקים (ימים א'-ה'), ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת האתר ו/או החברה יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/ו אם אספקת המוצר לא הייתה בהתאם לציפיותיכם, באפשרותכם להשאיר הודעה בעמוד "צור קשר" ונציגי החברה יחזרו אליכן תוך שלושה ימי עסקים.

 

ביטול עסקה​

1. לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרה של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה.

2. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מלאי​

החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע האתר את הצרכנים על כך ולא תתאפשר רכישה של המוצרים שאזלו במלאי. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ויאפשרו לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

 

אחריות כללית בגין פעילות האתר​

1. האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2. האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת והוא לא יהיה אחראי לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

 

סמכויות שיפוט​

בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהא בבית המשפט המוסמך על פי דין.

 

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, האתר יציין זאת במפורש, אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב, בתיאור המוצר, לא יחייב בדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

 

כללי

סטריטאלי בע"מ רשאית לשנות את כללי השימוש מעת לעת, להחליפם, לערכם, לתקנם בכל דרך ומבלי שתהא מחוייבת למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי יכנס לתוקף מיידי ונוסח כללי שימוש עדכני ייכלל בישום. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של סטריטאלי בע"מ להפנות כל עניין הנוגע לכללי השימוש ו/או לשימוש בישום להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל עת על פי שיקול דעתה.

שימוש ביישום יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר סטריטאלי בע"מ.